Vào BẾP Cùng SAFFRON

TUYỂN DỤNG

VỊ TRI TUYỂN DỤNGPHÒNG BAN/ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM HẠN NỘP HỒ SƠ
KỸ SƯ SẢN XUẤT (ÉP NHỰA)Marketing 1Hà Nội30/11/2021
NHÂN VIÊN QC1Hà Nội30/11/2021
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 1Hà Nội30/11/2021
QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT ÉP NHỰA 130/11/2021
NHÂN VIÊN DIGITAL MAKERTING Marketing 1Hà Nội30/11/2021
NHÂN VIÊN KINH DOANH - KÊNH GT (KHU VỰC HẢI PHÒNG, NINH BÌNH)Phòng kinh doanh 2Hải Phòng - Ninh Bình20/11/2021
TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN Phòng kế toán 1Hà Nội30/12/2021
NHÂN VIÊN SỬA CHỬA CƠ KHÍ 2Hà Nội30//2021
NHÂN VIÊN R&D 1Hà Nội10/11/2021
NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN Thiệt bị điện1Hà Nội30/11/2021
NHÂN VIÊN THIẾT Phòng Marketing1Thành Phố Hồ Chí Minh7/11/2021
VỊ TRI TUYỂN DỤNGPHÒNG BAN/ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM HẠN NỘP HỒ SƠ
KỸ SƯ SẢN XUẤT (ÉP NHỰA)Marketing 1Hà Nội30/11/2021
NHÂN VIÊN QC1Hà Nội30/11/2021
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 1Hà Nội30/11/2021
QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT ÉP NHỰA 130/11/2021
NHÂN VIÊN DIGITAL MAKERTING Marketing 1Hà Nội30/11/2021
NHÂN VIÊN KINH DOANH - KÊNH GT (KHU VỰC HẢI PHÒNG, NINH BÌNH)Phòng kinh doanh 2Hải Phòng - Ninh Bình20/11/2021
TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN Phòng kế toán 1Hà Nội30/12/2021
NHÂN VIÊN SỬA CHỬA CƠ KHÍ 2Hà Nội30//2021
NHÂN VIÊN R&D 1Hà Nội10/11/2021
NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN Thiệt bị điện1Hà Nội30/11/2021
NHÂN VIÊN THIẾT Phòng Marketing1Thành Phố Hồ Chí Minh7/11/2021